Sprawdź czy Twoja firma

ma prawo do zwrotu VAT zapłaconego w innym kraju UE

Każda polska firma transportowa która dokonuje zakupu paliw na terenie krajów Unii Europejskiej ma prawo do odzyskania podatku VAT przy spełnieniu podstawowych warunków określonych w Dyrektywie Rady 2008/9/WE z dnia 12 lutego 2008 r. określającej szczegółowe zasady zwrotu podatku od wartości dodanej, przewidzianego w dyrektywie 2006/112/WE, podatnikom niemającym siedziby w państwie członkowskim zwrotu, lecz mającym siedzibę w innym państwie członkowskim.

Jakie warunki musi spełniać Twoja firma do złożenia wniosku VAT-REF ?

Głównymi warunkami uprawniającymi do otrzymania zwrotu podatku VAT z zagranicy jakie powinien spełniać polski przedsiębiorca , są wydatki powiązane z działalnością opodatkowaną, oraz :

– był zarejestrowanym, czynnym podatnikiem VAT w Polsce, czyli nie był podmiotowo (art. 113 ust. 1 lub 9 ustawy o VAT) zwolniony z podatku VAT,

– nie dokonywał sprzedaży towarów lub świadczenia usług wyłącznie zwolnionych z VAT (wyjątek stanowią tu importowane lub nabyte towary i usługi, które dotyczą czynności zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 7 oraz pkt 37-41, wykonywanych na terytorium kraju, w przypadku gdy miejscem świadczenia tych usług zgodnie z art. 28b lub art. 28l jest terytorium państwa trzeciego lub gdy usługi dotyczą bezpośrednio towarów eksportowanych, pod warunkiem że podatnik posiada dokumenty, z których wynika związek odliczonego podatku z tymi czynnościami),

– nie posiadał siedziby działalności gospodarczej ani stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, a w przypadku ich braku – stałego miejsca zamieszkania lub pobytu w kraju UE, w którym nabyto towary lub usługi będące przedmiotem ubiegania się o zwrot VAT,

– nabywane towary lub usługi będą przeznaczone na cele prowadzonej działalności gospodarczej (wykluczone jest przeznaczenie na użytek prywatny),

– nie sprzedawał żadnych towarów i usług w kraju UE, w którym dokonał zakupu związanego z przedmiotowym zwrotem VAT z wyjątkiem:

– dostawy usług transportu i usług pomocniczych do takich usług, zwolnionych zgodnie z art. 144, 146, 148, 149, 151, 153, 159 lub 160 dyrektywy 2006/112/WE,

– dostawy towarów i usług na rzecz osoby zobowiązanej do zapłaty VAT zgodnie z art. 194-197 i art. 199 dyrektywy 2006/112/WE.

Ile czasu trwa procedura ?

Procedura zwrotu podatku VAT z zagranicy może trwać do 4 miesięcy, a w przypadku pojawienia się dodatkowych zapytań ze strony Urzędu należy składać dodatkowe wyjaśnienia, dokumenty, informacje od wnioskodawcy. Dlatego służymy pomocą w każdym aspekcie procesu uzyskiwania zwrotu podatku VAT z UE, aż do uzyskania prawomocnej decyzji podatkowej o zwrocie podatku VAT.

Jak złożyć wniosek VAT-REF ?

Wniosek należy złożyć za pomocą środków komunikacji elektronicznej, poprzez system e-Deklaracje, oddzielnie do każdego kraju do którego wnioskuje się o zwrot zapłaconego podatku VAT. Interaktywny formularz zawiera szereg pól, które należy wypełnić zgodnie z instrukcjami, uwzględniając kody i pod kody sklasyfikowanych wydatków, załączając wymagane załączniki.

Kompleksowa obsługa wniosków VAT-REF

PROCEDURA
STANDARDOWA

JUŻ OD 7 DNI

BEZ OPŁAT

WSTĘPNYCH

WYZNACZAMY
STANDARDY

NIE NAŚLADUJEMY
KONKURENCJI

Coyright © VAT-Refund.pl
Projekt i wykonanie Strony internetowe Ostrołęka